شهرداری خشکبیجار

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار در روز شنبه مورخ 1396/10/16 کسبه بازارهفتگی با مهندس فرخی شهردار خشکبیجار دیدار کردند و طی این جلسه مقرر گردید جلسات ساماندهی بازار هفتگی به صورت مستمر برگزار گردد و همچنین آقایان حاج رحیم رضایی، حبیب صفاری و محمد سمیع پور بعنوان نماینده کسبه بازار هفتگی انتخاب شدند.

 

     

تماس با ما

  • آدرس:  خشکبیجار. خیابان مطهری میدان کشاورز
  • تلفن تماس:   34462292-013
  • فکس:          34462005-013