آگهی مزایده کتبی

شهرداری خشکبیجار به استناد مجوز شماره 140/2-5/خ/ش مورخه 11/11/1397 شورای محترم اسلامی شهرخشکبیجار در نظر دارد نسبت به/ فروش دو قطعه زمین مجاور هم ، به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 8/2/1398 جهت دریافت ، تکمیل و ارائه اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری خشکبیجار مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 34462292- 34461181 تماس حاصل نمایند .

 

خدمات شهر خشکبیجار

December 27, 2018

بستن نهال ها و درختچه ها برای محافظت در برابر سرمای زمستان

December 27, 2018

ساخت آبرو برای تعریض بلوار امام رضا(ع)

December 27, 2018

بازدید رئیس محیط زیست شهرستان رشت جناب دکتر خودکار از محل جمع آوری سگ های…

December 27, 2018

واکسیناسیون سگ های ولگرد

December 27, 2018
   

پروژه بهسازی و تعریض خیابان شریعتی - فاز سوم

June 28, 2018

اتمام عملیات روکش آسفالت خیابان منتظری

June 28, 2018
 

اتمام عملیات آسفالت کوچه 15 خرداد

May 07, 2018

پاکسازی ورودی شهر -دروازه قرآن

May 07, 2018

حفاری برای جابه جایی تیر وسط کوچه 15 خرداد