منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر خشکبیجار معرفی شدند.

با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خشکبیجار ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

تعداد اعضای اصلی:

۱ – آقای  ابراهیم اخوان رودپشتی نام پدرنصراله دارای ۱۴۹۳ رای
۲ – خانم سیده زهرا حسینی جکتاجی نام پدرسید هاشم دارای ۱۳۱۰ رای
۳ – آقای حسن معینی یوسفی نام پدرغلامحسین دارای ۱۲۵۱ رای
۴ – آقای رامین صفاری طبالوندانی نام پدرطاهر دارای ۱۰۸۷ رای
۵ – آقای کاوه صفری یوسفی نام پدرغلامعلى دارای ۹۴۲۲ رای

اعضای علی البدل:

۱ – خانم سمیرا راستگو طبالوندانی نام پدر اسمعیل دارای ۷۷۵ رای
۲ – آقای  محمد احمدزاده سیاه اسطلخی نام پدر على دارای ۷۱۹ رای
۳ – آقای  مرتضی مهدوی کته سری نام پدر محمدرضا دارای ۶۱۵۵ رای

خدمات شهر خشکبیجار