آگهی مزایده کتبی

شهرداری خشکبیجار به استناد مجوز شماره 140/2-5/خ/ش مورخه 11/11/1397 شورای محترم اسلامی شهرخشکبیجار در نظر دارد نسبت به/ فروش دو قطعه زمین مجاور هم ، به شرح ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 8/2/1398 جهت دریافت ، تکمیل و ارائه اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری خشکبیجار مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 34462292- 34461181 تماس حاصل نمایند .

 

خدمات شهر خشکبیجار

December 27, 2018

بستن نهال ها و درختچه ها برای محافظت در برابر سرمای زمستان