13 آذر 1401

اجرای برنامه مشترک شهرداری و بسیج خشکبیجار در تقدیر از خانواده های شهدا و شهروندان فعال در طرح تفکیک پسماند از مبدا

اجرای برنامه مشترک شهرداری و بسیج خشکبیجار در تقدیر از خانواده های شهدا و شهروندان فعال در طرح تفکیک پسماند از مبدا

تقدیر از منتخبان طرح تفکیک از پسماند از مبدا

زنبیل خرید