29 خرداد, 1403

اهدا سطل ویژه کاغذ به ادارات خشکبیجار در راستای ارتقا فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا

اهدا سطل ویژه کاغذ به ادارات خشکبیجار در راستای ارتقا فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا

تازه ترین ها