29 خرداد, 1403

بازدید آقای فروحی بخشدار خشکبیجار از پروژه تعریض و زیرسازی خیابان شهید سلیمانی

بازدید آقای فروحی بخشدار خشکبیجار از پروژه تعریض و زیرسازی خیابان شهید سلیمانی

تازه ترین ها