29 خرداد, 1403

برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی برای کارکنان ادارات خشکبیجار و صرف صبحانه کاری از ساعت 6:30 الی 7:30

برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی برای کارکنان ادارات خشکبیجار و صرف صبحانه کاری از ساعت 6:30 الی 7:30

تازه ترین ها