29 خرداد, 1403

تحویل مخازن پسماند و لباس جدید به پرسنل واحد خدمات شهری با حضور شهردار و اعضای شورای شهر

تحویل مخازن پسماند و لباس جدید به پرسنل واحد خدمات شهری با حضور شهردار و اعضای شورای شهر

تازه ترین ها