29 خرداد, 1403

تعرفه نرخ عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری خشکبیجار تصویب شد

تعرفه نرخ عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری خشکبیجار تصویب شد

تعرفه نرخ عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری خشکبیجار تصویب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، دفترچه تعرفه نرخ عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال 1400 بصورت واقع بینانه و تخصصی و با رویکرد عدالت محور در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی خشکبیجار و با حضور مسئول این حوزه نهایی شد و سپس برای طرح موضوع در صحن علنی به شورا ارجاع و تصویب گردید.

تازه ترین ها