29 خرداد, 1403

حضور شهردار در نشست کتابخوان عاشورایی ، با خوانش کتابهای موضوع زندگی امام حسین (ع) در کتابخانه خشکبیجار

حضور شهردار در نشست کتابخوان عاشورایی ، با خوانش کتابهای موضوع زندگی امام حسین (ع) در کتابخانه خشکبیجار