29 خرداد, 1403

حضور وزیر محترم کشور و هیئت همراه در شهر خشکبیجار و ارایه گزارش توسط شهردار از امکانات و نیازمندی های شهر خشکبیجار

حضور وزیر محترم کشور و هیئت همراه در شهر خشکبیجار و ارایه گزارش توسط شهردار از امکانات و نیازمندی های شهر خشکبیجار

تازه ترین ها