29 خرداد, 1403

دفترچه عوارض شهری سال 1401 تصویب شد

دفترچه عوارض شهری سال 1401 تصویب شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار، دفترچه تعرفه نرخ عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال 1401 بصورت واقع بینانه و تخصصی و با رویکرد عدالت محور در کمیسیون برنامه و بودجه نهایی شد و سپس برای طرح موضوع در صحن علنی به شورا ارجاع و تصویب گردید.

تازه ترین ها