29 خرداد, 1403

دیدار ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و هیئت همراه با شهردار و شورای شهر خشکبیجار

دیدار ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و هیئت همراه با شهردار و شورای شهر خشکبیجار

دیدار ریاست منطقه ازاد انزلی و هیئت همراه با شهردار خشکبیجار

تازه ترین ها