3 مرداد, 1403

دیدار شهردار و سجاد طالقانی با سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رشت

دیدار شهردار و سجاد طالقانی با سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رشت

دیدار شهردار و سجاد طالقانی عضو شورای اسلامی شهر با سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری خشکبیجار: سید فخرالدین حسینی (شهردار) و سجاد طالقانی (عضو شورای اسلامی شهر) با سرپرست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رشت . در این دیدار مراحل صدور سند مورد برسی قرار گرفت .