29 خرداد, 1403

مانور سراسری زلزله با هدف تاب آوری مدارس در مدرسه نجاتی خشکبیجار برگزار شد

مانور سراسری زلزله با هدف تاب آوری مدارس در مدرسه نجاتی خشکبیجار برگزار شد

تازه ترین ها