11 مهر 1402

اصلاح شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

اصلاح شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

اصلاح شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

نام پیمانکار: پیمانکاری رضا بابایی لیالستانی
حجم کار: احداث آبرو به طول 35 متر و لوله گذاری به طول 15 متر (لوله 1000 میلی لیتری)
معابر: بلوار شهید سلیمانی
درصد پیشرفت : اتمام یافته
زنبیل خرید