11 مهر 1402

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر و جانشین فرمانده بسیج از واحد خدمات شهری و صرف صبحانه کاری با کارکنان

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر و جانشین فرمانده بسیج از واحد خدمات شهری و صرف صبحانه کاری با کارکنان
زنبیل خرید