9 فروردین 1402

برگزاری دوره آموزشی طرح تفکیک پسماند از مبدا در سطح مدارس شهر خشکبیجار در تابستان ۱۴۰۱

برگزاری دوره آموزشی طرح تفکیک پسماند از مبدا در سطح مدارس شهر خشکبیجار در تابستان ۱۴۰۱
زنبیل خرید