9 فروردین 1402

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

نام پیمانکار: کیوان عمران گیلان
حجم کار: 15 هزار مترمربع
معابر: کیوان عمران گیلان
درصد پیشرفت : در دست اقدام
زنبیل خرید