11 مهر 1402

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

نام پیمانکار: کیوان عمران گیلان
حجم کار: مترمربع
معابر: خیابان شهید سلیمانی، خیابان، انقلاب، خیابان شریعتی
درصد پیشرفت : در دست اقدام
زنبیل خرید