11 مهر 1402

تحویل مخازن پسماند و لباس جدید به پرسنل واحد خدمات شهری با حضور شهردار و اعضای شورای شهر

تحویل مخازن پسماند و لباس جدید به پرسنل واحد خدمات شهری با حضور شهردار و اعضای شورای شهر
زنبیل خرید