13 آذر 1401

جلسه آموزشی طرح تفکیک پسماند با حضور شهروندان

جلسه آموزشی طرح تفکیک پسماند با حضور شهروندان
زنبیل خرید