11 مهر 1402

حضور دکتر امام پناهی فرماندار شهرستان رشت در شهرداری خشکبیجار و انجام بازدید میدانی از تعدادی صنوف فعال از جمله نانوایی ها و نیز گفتگو با شهروندان و گردشگران

حضور دکتر امام پناهی فرماندار شهرستان رشت در شهرداری خشکبیجار و انجام بازدید میدانی از تعدادی صنوف فعال از جمله نانوایی ها و نیز گفتگو با شهروندان و گردشگران
زنبیل خرید