11 مهر 1402

حضور دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان در شهرداری خشکبیجار

حضور دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان گیلان در شهرداری خشکبیجار

دیدار مهندس کوچکی نژاد با مهندس حسینی

زنبیل خرید