11 مهر 1402

حضور شهردار و ریس آموزش پرورش در شرکت کود آلی و برگزاری جلسه در خصوص اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا در شهر خشکبیجار و بازدید از فرایند پردازش و تولید کود

حضور شهردار و ریس آموزش پرورش در شرکت کود آلی و برگزاری جلسه در خصوص اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدا در شهر خشکبیجار و بازدید از فرایند پردازش و تولید کود
زنبیل خرید