11 مهر 1402

حضور شهردار و کارکنان شهرداری در مراسم دومین سالگرد شهید سلیمانی در مسجد جامع خشکبیجار

حضور شهردار و کارکنان شهرداری در مراسم دومین سالگرد شهید سلیمانی در مسجد جامع خشکبیجار
زنبیل خرید