13 آذر 1401

حضور شهردار و کارکنان شهرداری در مراسم دومین سالگرد شهید سلیمانی در مسجد جامع خشکبیجار

حضور شهردار و کارکنان شهرداری در مراسم دومین سالگرد شهید سلیمانی در مسجد جامع خشکبیجار
زنبیل خرید