11 مهر 1402

حضور وزیر محترم کشور و هیئت همراه در شهر خشکبیجار و ارایه گزارش توسط شهردار از امکانات و نیازمندی های شهر خشکبیجار

حضور وزیر محترم کشور و هیئت همراه در شهر خشکبیجار و ارایه گزارش توسط شهردار از امکانات و نیازمندی های شهر خشکبیجار
زنبیل خرید