11 مهر 1402

خرید مخازن زباله

خرید مخازن زباله

خرید مخازن زباله

نام پیمانکار: تولیدی و خدماتی پیشرو ترابر تالش
حجم کار:  
معابر:  
درصد پیشرفت : اتمام یافته
زنبیل خرید