دیدار ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی و هیئت همراه با شهردار و شورای شهر خشکبیجار

دیدار ریاست منطقه ازاد انزلی و هیئت همراه با شهردار خشکبیجار

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.