13 آذر 1401

دیدار مسولین ستاد خدمات سفر شهرستان رشت با شهردار و بازدید میدانی از شهر خشکبیجار و دیدار با جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس آقای مظفری

دیدار مسولین ستاد خدمات سفر شهرستان رشت با شهردار و بازدید میدانی از شهر خشکبیجار و دیدار با جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس آقای مظفری
زنبیل خرید