13 آذر 1401

رونمایی از المان شهری با حضور مهندس کوچکی نژاد و بازدید ایشان از یادمان شهدا و ادای احترام به شهدای شهر خشکبیجار

رونمایی از المان شهری با حضور مهندس کوچکی نژاد و بازدید ایشان از یادمان شهدا و ادای احترام به شهدای شهر خشکبیجار
زنبیل خرید