3 مرداد, 1403

شورای اسلامی شهر خشکبیجار

شورای اسلامی شهر خشکبیجار

معرفی شورای اسلامی شهر خشکبیجار

کاوه صفری یوسفی

رئیس شورای اسلامی شهر خشکبیجار

کاوه صفری یوسفی
سید نواب حسینی کوهی

سید نواب حسینی کوهی

عضو شورای اسلامی شهر خشکبیجار

ثریا کهنی

ثریا کهنی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر خشکبیجار

سلمان مظهری راد

سلمان مظهری راد

عضو شورای اسلامی شهر خشکبیجار

سجاد طالقانی

سجاد طالقانی

عضو شورای اسلامی شهر