13 آذر 1401

طرح تفکیک پسماند از مبدا

طرح تفکیک پسماند از مبدا

طرح تفکیک پسماند از مبدا

نام پیمانکار:  
حجم کار:  
معابر:  
درصد پیشرفت :  
زنبیل خرید