11 مهر 1402

طرح تفکیک پسماند از مبدا

طرح تفکیک پسماند از مبدا

طرح تفکیک پسماند از مبدا

نام پیمانکار:  
حجم کار:  
معابر:  
درصد پیشرفت :  
زنبیل خرید