13 آذر 1401

مانور سراسری زلزله با هدف تاب آوری مدارس در مدرسه نجاتی خشکبیجار برگزار شد

مانور سراسری زلزله با هدف تاب آوری مدارس در مدرسه نجاتی خشکبیجار برگزار شد
زنبیل خرید