13 آذر 1401

ممیزی املاک شهر خشکبیجار

ممیزی املاک شهر خشکبیجار

ممیزی املاک شهر خشکبیجار

نام پیمانکار:

مهندسین مشاور ژرفاسنج

حجم کار: 7 هزار پرونده
معابر:  
درصد پیشرفت : در دست اقدام
زنبیل خرید