11 مهر 1402

کاشت نمادین نهال توسط شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از پدران شهدای خشکبیجار در محوطه شهرداری در روز درختکاری

کاشت نمادین نهال توسط شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از پدران شهدای خشکبیجار در محوطه شهرداری در روز درختکاری
زنبیل خرید