13 آذر 1401

کاشت نمادین نهال توسط شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از پدران شهدای خشکبیجار در محوطه شهرداری در روز درختکاری

کاشت نمادین نهال توسط شهردار، اعضای شورای شهر و جمعی از پدران شهدای خشکبیجار در محوطه شهرداری در روز درختکاری
زنبیل خرید