29 خرداد, 1403

شن ریزی معابر کوچه ارمکان، شطرنجی، گلستان، آیت اله نوری

شن ریزی معابر کوچه ارمکان، شطرنجی، گلستان، آیت اله نوری