29 خرداد, 1403

لوله گذاری به جهت تعریض معبر در خیابان آیت اله سعیدی

لوله گذاری به جهت تعریض معبر در خیابان آیت اله سعیدی