29 خرداد, 1403

نصب 30 عدد سطل پاندولی در شهر خشکبیجار

نصب 30 عدد سطل پاندولی در شهر خشکبیجار