29 خرداد, 1403

پاکسازی حجمی خیابان شریعتی، سردار جنگل، انقلاب

پاکسازی حجمی خیابان شریعتی، سردار جنگل، انقلاب