29 خرداد, 1403

انجام تعمیرات برج روشنایی در میدان امام حسین (ع)

انجام تعمیرات برج روشنایی در میدان امام حسین (ع)
انجام تعمیرات در برج روشنایی در میدان امام حسین (ع)