29 خرداد, 1403

آذین بندی و نورپردازی معابر

آذین بندی و نورپردازی معابر

آذین بندی و نورپردازی معابر

نام پیمانکار:  
حجم کار:  
معابر:  بلوار شهید مطهری، خیابان امام خمینی ره، خیابان شهید منتظری، میدان شهید محدی، میدان شهرداری، میدان امام حسین، میدان شهید مظلومی
درصد پیشرفت :  اتمام یافته