29 خرداد, 1403

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

نام پیمانکار: کیوان عمران گیلان
حجم کار: 15 هزار مترمربع
معابر: کیوان عمران گیلان
درصد پیشرفت : در دست اقدام