29 خرداد, 1403

روکش آسفالت معابر و خیابان ها

روکش آسفالت معابر و خیابان ها

روکش آسفالت معابر و خیابان ها

نام پیمانکار: التفات سازه شمال
حجم کار: 15 هزار مترمربع
معابر: بلوار شهید مطهری، خیابان آیت اله سعیدی، خیابان سردار جنگل، خیابان شهدا، خیابان معلم، خیابان نواب، خیابان پادگان
درصد پیشرفت : در دست اقدام