29 خرداد, 1403

ساماندهی و بهسازی میادین

ساماندهی و بهسازی میادین

ساماندهی و بهسازی میادین

نام پیمانکار:  
حجم کار: مترمربع
معابر: میدان شهید محمدی
درصد پیشرفت : در دست اقدام