29 خرداد, 1403

گلکاری و توسعه فضای سبز

گلکاری و توسعه فضای سبز

گلکاری و توسعه فضای سبز

نام پیمانکار:  
حجم کار: 6000 نهال و نشا گل فصلی
معابر: کلیه بلوارها و میادین
درصد پیشرفت : اتمام یافته