بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

بهسازی و زیرسازی معابر شهر خشکبیجار

نام پیمانکار: کیوان عمران گیلان
حجم کار: 15 هزار مترمربع
معابر: کیوان عمران گیلان
درصد پیشرفت : در دست اقدام

روکش آسفالت معابر و خیابان ها

روکش آسفالت معابر و خیابان ها

نام پیمانکار: التفات سازه شمال
حجم کار: 15 هزار مترمربع
معابر: بلوار شهید مطهری، خیابان آیت اله سعیدی، خیابان سردار جنگل، خیابان شهدا، خیابان معلم، خیابان نواب، خیابان پادگان
درصد پیشرفت : در دست اقدام

آذین بندی و نورپردازی معابر

آذین بندی و نورپردازی معابر

نام پیمانکار:  
حجم کار:  
معابر:  بلوار شهید مطهری، خیابان امام خمینی ره، خیابان شهید منتظری، میدان شهید محدی، میدان شهرداری، میدان امام حسین، میدان شهید مظلومی
درصد پیشرفت :  اتمام یافته